Hermetik felsefeye giriş, büyü, simya ve gerçekliğin gizli doğası üzerine bilimsel sorunun kaybolduğu alandır.

Simya, modern kimya, tıp, felsefe ve psikolojinin gelişimini etkileyen binlerce yıllık gelenektir. Batı simyası, Yunan, Mısır, İslam ve Yahudi geleneklerini harmanlar ve Hermet Trismegistus’un “Thrice-Great” Hermes anlamına gelen eserlerine dayanan Hermetik bir felsefenin bir koludur.

Hermes Trismegistus’un neden “Thrice-Great” olarak adlandırıldığı tartışıldı ama bunun nedeninin, evrenin bilgeliğinin üç bölümünü bildiği düşüncesi oldu: simya (güneşin işleyişi), astroloji (yıldızların işleyişi) ve teorik (Tanrıların işleyişi). Hermes, Zürafa dininin kurucusu Zerowaster’e ve M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısında bir zamanlar yaşayan Ortadoğu filozofusuna astrolojinin yaratılışını aktardı.

Kaos Büyüsü’nü Öğrenin
Hermes Trismegistus, bilim, din, matematik, geometri, simya, felsefe, tıp ve sihirin kurucusu sayılır. O, Mısırın  meşhur Thoth, bilgelik tanrısı, öğrenme ve iletişimin birleşiminden ve tanrıların mesajcısı Hermes’den gelen Yunan kutsallığıdır.

Ayrıca, birkaç yerde imha edilen İskenderiye Kütüphanesi’nde 42’si tutulan 20.000 ila 36.525 eser arasında bir yere yazılmış sayılır. Ne yazık ki, ancak her ihtimale karşı, bugün Hermes’in küçük bir avuç metni vardır; bunların çoğu Corpus Hermeticum’a derlenmiştir.

Hermes Trismegistus’un kutsal bilgeliğini meditatif translarda aldığı söyleniyor. Tıp, kimya, hukuk, sanat, müzik, sihir, felsefe, coğrafya, matematik ve anatomi konularını kapsıyordu. Bilgisi o kadar geniştir ki, eski Mısırlıların onu tanrıların haberci ya da iletişim kurucusu olarak nitelendirdiklerini kapsıyordu.

Hermes Trismegistus kimdi?

Hermes Trismegistus gerçek bir yaşayan kral, filozof ve rahip olabileceği gibi, ada, bilim adamı ve büyücü olabilir. Birçok isim tarafından biliniyordu ve birçok insanın birleşimi ve eski tarihin mitolojik figürleri olarak düşünülüyordu. Hermes’in çeşitli “enkarne” lerinin başlıca işlevi Tanrı’nın sözcüğünü yazmaktır ve ana sembolü kadındır ya da yılan kadrosudur.

Hermes Trismegistus ile ilişkili tarihsel ve mitolojik figürler:

Thoth (Mısır Paganizm)

Mısır bilgeliği, öğrenme ve iletişim tanrısı. Tanrıların yazmacısıdır ve dil, alfabe, yazı (yani hiyeroglif) icat ettiğine inanılıyordu. Mısırlılar kendisini tüm bilim, felsefe, din, hikmet ve sihir eserlerinin yazarı olarak kabul ediyorlar. Thoth’un M.Ö. 2000-1200 yıllarında bir yerde yaşayacak olan bir Mısır rahip-kral ve filozof olabileceği düşünülmektedir.

Hermes (Yunan putperestliği)

Yunanlılar Thoth’u Zeus oğlu Hermes ile, bilim, ticaret, dil ve yazı tanrısı ile tanrıların haberci ve simyanın ilk öğretmeni ile özdeşleştirdiler. Hermes’in aynı zamanda astronomi, astroloji, matematik, geometri, tıp, botanik, teoloji ve bilginin her dalının mucidi olduğuna inanılıyordu.

Cıva (Roma putperestliği)

Hermes’in Roma’ya uyarlaması, ticaretin patronu olan Merkür’tür.

Enoch / Metatron (Yahudilikte Hıristiyanlığın İncil şekli)

Enoch, cennete yükselen ve başmelek Metatron, göksel yazar olan Noah’ın büyük dedesi.

Idris (İslam’da Peygamber)

Enoch ile aynı şey.

Musa (Yahudilik, İslam ve Hıristiyanlık)

Musa, M.Ö. 2000-1200 yılları arasında Mısır’da yaşayan İbrani mirasının bir Mısır prensiydi. Putperest Mısır’da monoteist bir din kurdu, ancak sürgün edilmek zorunda kaldı. Musa aracılığıyla Tanrı tarafından verilen Tevrat ve On Emir’in yazılarıyla alakalıdır.

Akhenaten (M.Ö. 1353-1336 yılları arasında hüküm süren Mısır Firavun)

Bir put güneş tanrısı altında pagan Mısır tanrıça yapmaya çalıştı. Annesi Tuy muhtemelen İbranice kökenli idi ve Musa gibi Mısır’dan sürülmüştü. Akhenaten’in en heykelleriyle şehir Hermes Trismegistus’a ithaf edilen Hermopolis şehridir.

Nabu (Babil)

Yazı ve bilgeliğin Tanrısı, Marduk’un yazmacısı ve Kader Tabrelerinin bekçisi. Günümüzde, “Hermetik olarak kapatılan” terimi, hava geçirmez ve gazlara karşı geçirimsiz olduğu anlamına gelir. Bugün “Hermetik” kelimesi tipik olarak gizli veya mühürlü anlamına gelir. Hermetizm genellikle gizlilik içinde örtülmüştü ve yalnızca gerçekten hazır olanlar Hermetik öğretileri alabiliyordu. Hermes’in bir kutuyu veya göğüs kutusunu asla kapatamayacağı şekilde sızdırmaz hale getirebilen sihirli güçleri olduğu söyleniyor.

Hermes’in simgesi olan caduceus da ticaretin ve tıbbın modern sembolüdür.

Hermetizm

Hermetik felsefe ya da Hermetizm, en eski dini ve felsefi geleneklerden biridir; Ptolomaic Mısır’da gelişen bir dinin sentezi, felsefesidir. Hermetizm tek bir dinsel grupta şekillendirilmedi, bunun yerine günümüzde hala yaşayan birçok geleneğin kökeninde olan felsefi bir sistemdi!

Hermetizm, eski Mısır din, felsefe, bilim ve sihrinin, Yunan putperestliği, İskenderiye Yahudiliği, eski Sümer dini ve Keldani astrolojisi / astronomi ve Zerdüştlük unsurları ile karışımıdır. Platonculuk, Yeni Platonculuk, Stoacılık ve Pisagorculuk felsefi okullarıyla ilişkilidir.

Hermetikçiliğin antik çağlarda insana verilen tüm dinlerin kökeninde gerçek bir teolojiyi savunan bir doktrin “prizca teologi” bulundurduğu söylenir. Hermetikçiler aeons, melekler ve elementaller gibi diğer varlıkların varlığına inanmalarına rağmen, bir aşkın Tanrı’ya ve evrendeki “All One” ya inanırlar. Hermetikizm, Yahudilik, İslam ve Hıristiyanlığı, özellikle de erken Hıristiyan Gnostikleri etkiledi, bunlar da sapkın düşüncelerdi.

Hermetik Bilginin İmha Edilmesi

Hermetik ve simya literatürünün çoğu yok edildi ve kalanlar MS 400-600 yıllarında İslam dünyasına kaydı ve sonunda Ortaçağ Avrupa’sında ve Rönesans döneminde ortaya çıktı. İmparator Konstantin ve halefleri ile başlayan Hristiyanlar, MS 312’den MS 6. yüzyıla kadar birçok Hermetikçilik izini silerek, çoğu Hermetik olan binlerce putperesti putlara ve kutsal metinleri yok etti.

Kilisenin karşı çıkmasıyla, Hermetik gelenek okült yeraltına zorlandı ve şimdi Batı’nın ezoterik geleneklerine nüfuz ediyor. Bu, Masonlar, Gül Haçlıları, Altın Şafak Hermetik Düzeni, Thelema’nın yanı sıra modern Paganizm, New Age ve Wicca gibi gizli toplulukları içerir. Waldorf / Rudolf Steiner okullarının ardındaki felsefe olan Theosophical Society, Hermetik felsefesinden de etkilenmektedir.

CEVAP VER

*